Zmluvná odmena

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§2 ods. 2 Vyhlášky):

 • Paušálna odmena

  sa môže dohodnúť za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, príp. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

 • Tarifná odmena

  základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal.

 • Hodinová odmena

  sa určuje  podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

 • Podielová odmena

  sa stanoví ako dohodnutý peňažný podiel z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.

 • Jednoduchá právna pomoc

  pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva zodpovedaním otázok klienta v v sídle advokátskej kancelárie alebo na inom dohodnutom mieste, telefonicky, emailom, príp. prostredníctvom komunikačného programu SKYPE. V prípade poskytnutia jednoduchej právnej služby počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Vám bude advokát účtovať 20,- Eur za každú začatú polhodinu. V prípade poskytnutia jednoduchej právnej služby mimo pracovných dní alebo počas pracovných dní po 15.00 hod. Vám bude advokát účtovať 40,- Eur za každú začatú polhodinuSpôsob platby

Spôsob platby určuje klient po dohode s advokátom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:
 • v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie,
 • prevodom na účet advokátskej kancelárie.

Číslo účtu:
UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: : SK39 1111 0000 0013 1730 8008

IČO: 42427363
DIČ: 1085245040