Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby na celom území SR vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom SKYPE, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.


Obchodné právo

 


Trestné právo

 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených,
 • zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku a Trestného zákona,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Trestného poriadku a Trestného zákona, najmä trestného oznámenia, sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania, žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu a iných podaní

Pracovné právo

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní

Rodinné právo


Občianske právo

 


Pozemkové právo

 • prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností, ich prevodu, výstavby, určovania  vlastníctva a pod.,
 • zastupovanie v katastrálnom konaní, v konaniach pred súdmi a stavebnými úradmi,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov, najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní,

Správne právo

 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach správneho práva,
 • zastupovanie v správnom konaní podľa Správneho poriadku,
 • vypracovanie vybraných jednostranných právnych úkonov podľa Správneho poriadku

Autorské právo

 • právne poradenstvo v oblasti autorského práva podľa Autorského zákona,
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa ochrany duševného vlastníctva,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Autorského zákona, najmä zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy

Dedičské právo


Medzinárodné právo

 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach medzinárodného práva rodinného, občianskeho, obchodného, pozemkového a autorského
 • zastupovanie vo vybraných konaniach, ktoré sa spravujú aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami
 • vypracovanie alebo kontrola vybraných druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom
 • vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom