Jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku je darovanie. Predmetom darovania môže byť všetko čo môže byť predmetom vlastníctva najmä hnuteľné a nehnuteľné veci. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Základným znakom darovania je bezodplatnosť prevodu. Od darovacej zmluvy nie je možné odstúpiť. Občiansky zákonník však dáva možnosť ako darcovi tak obdarovanému domáhať sa vrátenia daru za prísnych zákonných podmienok.

Obdarovaný sa s poukazom na §629 Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru darcovi pokiaľ ho darca pri ponuke daru neupozornil na vady daru o ktorých vie. Prekážkou darovania tak nie je existencia vád daru či už odstraniteľných alebo neodstraniteľných pokiaľ bol obdarovaný na tieto vady darcom upozornený.

Darca sa s poukazom na §630 Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného pokiaľ sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

V rámci tejto kapitoly sa budeme ďalej podrobne venovať možnosti darcu domáhať vrátenia daru od obdarovaného, keďže v praxi sa s týmto právnym problémom najčastejšie stretávame.

 

 

Zákonné podmienky vrátenia daru

Občiansky zákonník ustanovuje v §630 jedinú zákonnú podmienku pre vznik nároku darcu domáhať sa vrátenia daru od obdarovaného a to správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktorým hrubo porušuje dobré mravy.

Zdôrazňujeme, že sa vyžaduje hrubé porušenie dobrých mravov, čo znamená porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Nepostačuje tak len prostá nevďačnosť obdarovaného alebo menej významné porušenie dobrých mravov. Konanie obdarovaného musí byť objektívne považované za spoločensky hrubo nepriateľné, nepostačuje len subjektívny pocit darcu.

Nárok na vrátenie daru vzniká darcovi v prípade, že správanie obdarovaného hrubo porušujúce dobré mravy smeruje priamo voči darcovi alebo proti členom rodiny darcu. Občiansky zákonník bližšie nedefinuje koho treba považovať za rodinu v tejto súvislosti a koho nie. Väčšina súdnej praxe sa však prikláňa k názoru, že za rodinu treba považovať všetky blízke osoby podľa §116 Občianskeho zákonníka.

Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Nie je teda nevyhnutné aby stav porušovania dobrých mravov pretrvával v čase kedy sa darca bude domáhať vrátenia daru.
 

Výzva na vrátenie daru

Ešte pred podaním návrhu na súd dôrazne doporučujeme sa pokúsiť dosiahnúť dobrovoľné vrátenie daru obdarovaným. Mimosúdne vyriešenie veci je vždy efektívnejšie a aj lacnejšie riešenie.

Doporučujeme aby sa darca domáhal vrátenia daru písomnou výzvou v ktorej podrobne opíše predmet daru, dôvody pre ktoré sa domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru.

 

Konanie na súde o vrátenie daru

Pokiaľ zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná a ďalšie mimosúdne rokovania by neviedli k vráteniu daru zostáva jediná možnosť a to podanie návrhu na súd na vrátenie daru. Návrh na súd je možné podať na okresnom súde v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť tak v obvode súdu v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä:

  1. Osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje.
  2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody doporučujeme podrobne opísať nakoľko súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy.
  3. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:

  1. Darovaciu zmluvu, pokiaľ bola uzatvorená v písomnej forme,
  2. listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ

Súd po doručení návrhu určí termín pojednávania na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi alebo jeho návrh zamietne.

 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní vrátenie daru a to najmä v nasledovnom rozsahu:

  • Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
  • Asistencia pri mimosúdnych rokovaniach s protistranou, vrátane písomnej korešpondencie a vypracovania výzvy na vrátenie daru.
  • Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre podanie návrhu na súd.
  • Zastupovanie v konaní o vrátenie daru až do právoplatného skončenia veci.