Novinkou na slovenskom trhu je služba „officehousing“, ktorá je určená pre podnikateľov zo Slovenska a zahraničia, ktorí potrebujú pre ich obchodnú spoločnosť zabezpečiť plnohodnotné sídlo, vrátane zabezpečenia prijímania a preberania poštových zásielok.
Služba „officehousing“ pozostáva zo služby zriadenia registračného sídla spoločnosti a služby prijímania a preberania poštových zásielok pre spoločnosť.

Zriadenie registračného sídla obchodnej spoločnosti

Každá obchodná spoločnosť, ktorá sa zapisuje do obchodného a živnostenského registra SR, musí mať zriadené sídlo, t.j. poštovú adresu označenú obchodným menom spoločnosti, v ktorej je povinná prijímať a preberať poštové zásielky. Sídlom obchodnej spoločnosti je tradične nehnuteľnosť, ktorú si obchodná spoločnosť prenajala, alebo nehnuteľnosť, ktorá je vlastníctvom obchodnej spoločnosti. Lacnejšou alternatívou uvedených tradičných foriem sídla spoločnosti je tzv. registračné sídlo, v zahraničí známe aj pod názvom „virtual residence“.

Registračným sídlom spoločnosti treba rozumieť poštovú adresu, ktorá sa zapisuje do obchodného a živnostenského registra SR na základe písomného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti (§2 ods. 3 Obchodného zákonníka).

Výhodou registračného sídla je to, že pre zápis sídla do obchodného a živnostenského registra SR nepotrebuje obchodná spoločnosť byť vlastníkom nehnuteľnosti alebo jej nájomcom, čo výrazne znižuje finančné výdavky spoločnosti v súvislosti so zriadením a najmä vedením sídla spoločnosti. Obchodná spoločnosť tak nemá žiadne výdavky z titulu nájomného, podnájomného, daní z nehnuteľností a pod. Na druhej strane si treba uvedomiť, že zriadením registračného sídla spoločnosti nevzniká obchodnej spoločnosti žiadne právo užívať nehnuteľnosť, v ktorej je registračné sídlo zriadené. Registračné sídlo slúži výlučne k zápisu sídla do obchodného a živnostenského registra SR a k preberaniu pošty.

Prijímanie, preberanie a doposielanie poštových zásielok obchodnej spoločnosti

Zriadenie registračného sídla spoločnosti a následný zápis sídla do obchodného a živnostenského registra SR je prvým krokom podnikateľa smerujúcim k úspešnému vedeniu jeho obchodnej spoločnosti. Druhým a najpodstatnejším krokom podnikateľa je zabezpečenie riadneho prijímania a preberania poštových zásielok na adrese registračného sídla. Treba si uvedomiť, že na adresu registračného sídla spoločnosti budú doručované všetky poštové zásielky adresované spoločnosti, vrátane úradnej korešpondencie z Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, obchodného a živnostenského registra a pod. V prípade, že podnikateľ nezabezpečí riadne prijímanie úradnej korešpondencie, vystavuje svoju obchodnú spoločnosť riziku rôznych peňažných sankcií zo strany týchto úradov.

Pri tradičných formách sídla obchodnej spoločnosti (nájom nehnuteľnosti alebo jej vlastníctvo) zabezpečujú prijímanie a preberanie poštových zásielok spravidla na to určení zamestnanci obchodnej spoločnosti. Výhodou služby „officehousing“ je to, že prijímanie a preberanie poštových zásielok zabezpečuje pre obchodnú spoločnosť obchodný partner, čo prakticky eliminuje vysoké výdavky obchodnej spoločnosti na vlastných zamestnancov, ktorí by boli inak potrební na prijímanie poštových zásielok (mzda, odvody a hotové výdavky). Obchodný partner prijaté poštové zásielky obratom doposiela na poštovú adresu, ktorú určí obchodná spoločnosť.
 

Poskytovanie služby „officehousing“ advokátskou kanceláriou

Naša advokátska kancelária ponúka podnikateľom zo Slovenska ale aj zahraničia balík služieb „officehousing“ v nasledovnom rozsahu:

  • Zriadenie registračného sídla obchodnej spoločnosti priamo v sídle advokátskej kancelárie na poštovej adrese: 949 01 Nitra, Štefánikova 15 a to na dobu určitú alebo neurčitú. Registračné sídlo spoločnosti sa zriaďuje na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi advokátskou kanceláriou a obchodnou spoločnosťou.
  • Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre zápis registračného sídla do Ochodného a Živnostenského registra SR, vrátane právneho zastúpenia advokátskou kanceláriou v týchto konaniach.
  • Označenie nehnuteľnosti, v ktorej je zriadené registračné sídlo obchodným menom spoločnosti, vrátane poštovej schránky.
  • Nepretržité prijímanie a preberanie poštových zásielok adresovaných obchodnej spoločnosti kvalifikovanými zamestnancami advokátskej kancelárie. Prijímanie a preberanie poštových zásielok je zabezpečené počas pracovných dní celého kalendárneho roka. Všetky prijaté poštové zásielky sa transparentne zapisujú do poštovej knihy obchodnej spoločnosti.
  • Okamžité doposielanie prijatých poštových zásielok na kontaktnú adresu obchodnej spoločnosti. Kontaktnou adresou je akákoľvek poštová adresa na území Slovenska alebo aj v zahraničí, ktorú si určí obchodná spoločnosť. Poštové zásielky sa doposielajú neotvorené, čím je v plnom rozsahu zabezpečené ich listové tajomstvo.
  • Informovanie obchodnej spoločnosti o doručení poštovej zásielky prostredníctvom emailu.
  • Bezplatné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť. Advokátska kancelária poskytuje obchodným spoločnostiam v rámci balíka služieb „officehousing“ aj bezplatné právne poradenstvo prostredníctvom telefónu, emailu, faxu, komunikačného programu SKYPE alebo osobne v sídle advokátskej kancelárie. Právne služby poskytujeme aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Cena balíku služieb „officehousing“ sa určuje dohodou medzi advokátskou kanceláriou a obchodnou spoločnosťou.