Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Advokátka je oprávnená v súlade s §1a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností (bytov, domov, pozemkov a pod.).

Autorizácia zmluvy znamená, že advokátka spíše zmluvu o prevode nehnuteľnosti, posúdi, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody a zistí totožnosť účastníkov tejto zmluvy. Zmluva je opatrená pečiatkou advokátky a zviazaná spolu s doložkou o autorizácii v súlade so zákonom o advokácii.

Advokátka zastrešuje celý proces prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, od prípravy zmluvy, cez overenie totožnosti zmluvných strán až po zastupovanie klientov pred katastrálnym úradom. Preto stačí, aby sa klient dostavil do našej advokátskej kancelárie na podpis zmlúv a následne odchádza s platnou, podpísanou, opečiatkovanou a zviazanou zmluvou. Všetky ostatné úkony smerujúce k prevodu vlastníckeho práva zabezpečí advokátka. To znamená, že klienti nemusia chodiť overovať svoje podpisy na matriku, resp. k notárovi, ani nosiť návrh na vklad s prílohami na kataster.

Advokátka zároveň podáva v zastúpení klientov návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušný katastrálny odbor a následne rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva doručí klientom. Ďalšou výhodou autorizácie je aj to, že ak bola zmluva autorizovaná advokátom, kataster rozhodne o povolení vkladu v skrátenej 20 dňovej lehote.

Advokátka podáva návrh na vklad na kataster elektronicky, spolu s oznámením o zamýšľanom návrhu na vklad, čo pre klienta predstavuje výraznú úsporu na poplatkoch pre kataster. Namiesto poplatku 66,- Eur za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností klient platí poplatok len vo výške 18,- Eur.

V dnešnej dobe si berie väčšina klientov na zaplatenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť hypotekárny úver z niektorej banky, s čím súvisí aj nastavenie platobných podmienok v zmluve v súlade s požiadavkami banky. Pri tejto forme financovania kúpnej ceny advokátka pripraví pre klientov návrh zmluvy potrebný pre banku na schválenie hypotekárneho úveru. Následne, po podpise zmluvy v našej advokátskej kancelárii, má klient k dispozícii jedno vyhotovenie zmluvy aj pre financujúcu banku.

Advokátka zároveň spolupracuje s viacerými realitnými kanceláriami v Nitre, ktorým poskytuje komplexný právny servis pri predaji nehnuteľností, a preto má v tejto oblasti široké skúsenosti a praktické poznatky.