Predmet rozhodcovského konania

 • V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať všetky spory, ktoré účastníci konania môžu pred súdom skončiť súdnym zmierom a to najmä majetkové spory vzniknuté z tuzemských a medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.
 • V rozhodcovskom konaní nie je možné rozhodovať nasledovné spory:
  • spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
  • spory o osobnom stave (napr. pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, zverenie detí do výchovy a opatery, rozvodové konanie a pod.),
  • spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí.
  • spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania.
    

Výhody rozhodcovského konania

 • Pružnosť a rýchlosť
  Od podania žaloby až do vydania rozhodcovského rozsudku trvá konanie spravidla 1 až 3 mesiace, čo závisí najmä od náročnosti prípadu.
 • Voľba miesta súdu
  Na rozdiel od všeobecných súdov je možné pojednávanie viesť na vhodnom mieste, na ktorom sa účastníci rozhodcovského konania dohodnú.
 • Úspora nákladov
  Okrem zníženia celkových výdavkov v súvislosti s konaním (napr. nižšie výdavky za právne zastúpenie z dôvodu rýchlosti konania) spočíva úspora nákladov aj v tom, že samotné súdne poplatky za konanie pred rozhodcovským súdom môžu byť nižšie ako poplatky za konanie pred všeobecnými súdmi.
 • Písomnosť rozhodcovského konania
  Rozhodcovské konanie prebieha spravidla v písomnej forme. V prípade potreby však nie je vylúčené aj ústne pojednávanie vo veci.
 • Dôvernosť konania
  Na rozdiel od konania pred všeobecnými súdmi je konanie pred rozhodcovským súdom neverejné. Rozhodcovia rozhodcovského súdu sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
 • Výber rozhodcu a objektivita
  Účastníci konania majú možnosť vybrať si rozhodcu, ktorý bude rozhodovať vzniknutý spor. Ak ohľadne výberu rozhodcu medzi účastníkmi nedôjde k dohode, rozhodcu spravidla určí predsedníctvo rozhodcovského súdu.
 • Špecializácia rozhodcov
  Rozhodcami rozhodcovského súdu sú skúsení právnici s praktickými skúsenosťami v rôznych odvetviach práva, čo zaručuje vysokú odbornosť a znalosť problematiky pri rozhodovaní.
 • Vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku
  Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rozhodcu rozhodcovského súdu umožňuje oprávnenej strane v prípade neplnenia povinnej strany domáhať sa vymáhania svojho nároku, pričom rozhodnutie je exekučným titulom.
 • Jednoinštančnosť
  Na základe Zákona o rozhodcovskom konaní nie je proti rozhodcovskému rozsudku možné podať odvolanie. Napriek tomu sú účastníci konania chránení možnosťou podať žalobu na všeobecný súd na zrušenie rozhodcovského rozsudku, avšak výlučne len v prípadoch, ktoré ustanovuje Zákon o rozhodcovskom konaní.

Ako postupovať?

 • Rozhodovanie sporov pred rozhodcovským súdom je možné len na základe písomného súhlasu účastníkov pred vznikom sporu alebo následne po vzniku sporu.
 • Najjednoduchší spôsob ako zabezpečiť rozhodovanie sporov rozhodcovským súdom je vloženie tzv. rozhodcovskej doložky do akejkoľvek písomnej zmluvy alebo dohody. Platne uzavretá zmluva alebo dohoda s rozhodcovskou doložkou ustanovuje príslušnosť rozhodcovského súdu na rozhodnutie prípadných sporov súvisiacich s uzavretou zmluvou.
 • V prípade, že dôjde k vzniku sporu, ktorý vznikol z uzavretej zmluvy, môže účastník zmluvy podať žalobu na rozhodcovský súd určený podľa rozhodcovskej doložky.

Rozhodcovská doložka

 • Na území Slovenskej republiky pôsobí niekoľko stálych rozhodcovských súdov. Jedným z nich je aj Arbitrážny súd, ktorý bol zriadený v súlade s §12 ods. 1 Zákona o rozhodcovskom konaní pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom, a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S. Jednou z výhod konania pred Arbitrážnym súdom je najmä využitie špecializovaného softvéru Arbitrážneho súdu, ktorý zabezpečuje dostatočné kapacity na spracovanie veľkého množstva konaní s možnosťou on-line zisťovania stavu konaní.
 • V prípade, že chcete, aby prípadné spory rozhodoval Arbitrážny súd, môžete si stiahnuť rozhodcovskú doložku Arbitrážneho súdu. Rozhodcovskú doložku následne vložte ako samostatný článok do písomnej zmluvy alebo dohody, ktorú uzatvárate s vaším partnerom. Stiahnutie a použitie tejto doložky je bezplatné a nevyžaduje súhlas Arbitrážneho súdu.
 • Ďalšie informácie o arbitrážnom súde nájdete na internetovej stránke arbitrážneho súdu: http://www.arbitraznysud.sk
 • Podrobnejšie informácie o rozhodcovskom konaní sú obsiahnuté v Zákone č.244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Právne služby advokátskej kancelárie v rozhodcovskom konaní

 • V prípade, že advokát pre Vás zabezpečuje vypracovanie akejkoľvek zmluvy alebo dohody, môžete ho požiadať o to, aby do zmluvy, resp. dohody, doplnil rozhodcovskú doložku. Výber konkrétneho rozhodcovského súdu, prípadne rozhodcu, je výlučne rozhodnutím zmluvných strán.
 • V prípade, že Vás advokát zastupuje v súdnom konaní pred všeobecným súdom, môžete s ním konzultovať možnosť rozhodnutia tohto sporu v konaní pred rozhodcovským súdom. Podmienkou je, že všetci účastníci súdneho konania pred všeobecným súdom súhlasia s takýmto postupom. Advokát v spolupráci s ďalšími účastníkmi konania zabezpečí vypracovanie rozhodcovskej zmluvy, ktorú po jej podpísaní účastníkmi konania zašle všeobecnému súdu. Doručenie rozhodcovskej zmluvy všeobecnému súdu má účinky späťvzatia návrhu na začatie konania pred všeobecným súdom.
 • Môžete využiť právne zastúpenie advokátom v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom. Advokát sa musí oboznámiť najmä s rokovacím poriadkom rozhodcovského súdu a následne vypracuje vo Vašom mene žalobu, ktorú doručí rozhodcovskému súdu. V konaní pred rozhodcovským súdom Vás advokát bude zastupovať až do právoplatného skončenia veci. Právo na náhradu trov konania v rozhodcovskom konaní sa spravuje rovnakými zásadami ako v konaní pred všeobecným súdom.